Skip to main content

AVÍS INFORMATIU – AVISO INFORMATIVO

AVÍS INFORMATIU – AVISO INFORMATIVO

Escrito en .

CATALÀ  /  CASTELLANO

RESUM DE LA INFORMACIÓ ABANS DEL CONFINAMENT PER CORONAVIRUS

LAUDE ARBITRAL DE EQUITAT

En el si de la Comissió Negociadora de el V Conveni Col·lectiu (que estava anul·lada des del 2018.11.27) es va signar una acta, per part exclusivament d’UGT I Endesa, amb dates 26 i 27 de novembre de 2019 que recollia l’acord de sotmetre a arbitratge la solució de el Conveni. Dit Arbitratge va ser encarregat al Sr. Pimentel. En aquesta acta es relacionaven els aspectes de el Conveni que se sotmetien a arbitratge i que són coneguts per Tots. En les mateixes dates, però “en l’àmbit de la Comissió De Matèries Concretes” UGT i ENDESA li afegien a l’àrbitre altres temes a la seva discreció. Aquests temes eren, entre altres, els corresponents a la tarifa d’Empleat dels passius, L’Acord Marc de Garanties i els Acords de Reorganització Societària i Reorganització Empresarial de el Grup Endesa de 27 d’abril i 29 de desembre de 1999 i de 26 d’abril de 2002. És a dir, bona part de el suport jurídic que garanteix els nostres drets històrics.

El resultat de l’Arbitratge d’Equitat (quina presa de pèl) compon el laude arbitral subscrit per UGT i ENDESA en el marc del SIMA el 21 de gener de 2020 i que va ser notificat el 22 de gener de 2020.

El següent pas d’UGT i ENDESA va ser reunir la Comissió Negociadora de el Conveni per traslladar i convertir en V Conveni Col·lectiu el laude “emès” pel Sr. Pimentel (per cert membre del nucli assessor de la Fundació d’UGT). Posteriorment, el Document del Conveni va ser presentat davant la Direcció general de Treball per a la seva validació i Publicació.

De moment que vam tenir informació d’aquests passos, la Coordinadora Estatal d’Associacions de passius presentar al·legacions davant aquesta D.G.T. per creure fermament que el Arbitratge reunia un conjunt d’irregularitats de fons entre les quals hi havia el arbitrar temes que no eren continguts objecte de cap negociació de Conveni. De tots és conegut que, efectivament, la D.G.T. ha enviat un requeriment als signants del Conveni perquè s’aclareixin les irregularitats i les contradiccions que conté el redactat de la mateixa, sense la qual cosa no podria ser publicat al BOE. Aquesta situació encara està per resoldre.

A convocatòria de la Coordinadora Estatal d’Associacions de passius, es van reunir a Madrid, el dia 2 de març, els advocats de CCOO, SIE, i CIG, juntament amb advocats de les diferents associacions, entre ells el nostre, per analitzar la situació i consensuar els següents passos jurídics a donar. A la fi es va acordar presentar immediatament una Impugnació al laude, cosa que es va fer efectiva el 4 de març davant l’Audiència Nacional. A partir d’aquesta data es disposa d’un any per impugnar el conveni col·lectiu.

ALTRES ASSUMPTES

En relació al tema del possible nou contracte de Tarifa d’Empleat, a presentar per part de l’Empresa, hem fet consultes per escrit davant la Conselleria d’Indústria i l’OCU perquè ens aclareixin quins aspectes poden incloure i quins no en un contracte de subministrament elèctric. De totes maneres, fins que no tinguem un exemplar d’aquest hipotètic nou contracte, cal estar tranquils, quan tinguem un exemplar el analitzaran els nostres especialistes i decidirem com serà la millor forma d’actuació al respecte.

L’última carta que ha enviat l’empresa a tot el món és simplement la confirmació que a partir del dia 1 de maig començaran a aplicar el Conveni, i és de suposar que abans d’aquestes dates hi haurà d’explicar com ho pensen fer, i llavors serà el moment de decidir què fem. Així mateix, aquest comunicat permet que definim com serà la nostra primera habitatge a l’efecte de la tarifa d’empleat i qual la segona.

Com hem repetit en moltes ocasions els companys-es AVS han d’estar atents-es per exercir el dret a votar en les eleccions sindicals en el moment en què se celebrin, tot i que ara han quedat posposades com a conseqüència de la crisi sanitària del Coronavirus, però més tard o més d’hora es realitzaran.

Per la mateixa causa, de moment hem paralitzat les mobilitzacions davant l’edifici d’Endesa, fins que la situació es normalitzi, així com les reunions de la Junta, però aquesta seguirà treballant a través dels sistemes informàtics i emplenant les demandes que continuen arribant.

La Junta

Barcelona 14 de març de 2020


RESUMEN DE LA INFORMACIÓN ANTES DEL CONFINAMIENTO POR CORONAVIRUS

 

LAUDO ARBITRAL DE EQUIDAD

En el seno de la Comisión Negociadora del V Convenio Colectivo (que estaba anulada desde el 27/11/2018) se firmó un Acta, por parte exclusivamente de UGT Y Endesa, con fechas 26 y 27 de noviembre de 2019 que recogía el acuerdo de someter a Arbitraje la solución del Convenio. Dicho Arbitraje fue encargado al Sr. Pimentel. En dicha acta se relacionaban los aspectos del Convenio que se sometían a arbitraje y que son conocidos por Todos. En las mismas fechas, pero “en el ámbito de la Comisión De Materias Concretas” UGT y ENDESA le añadían al Árbitro otros temas a su discreción. Estos temas eran, entre otros, los correspondientes a la Tarifa de Empleado de los Pasivos, El Acuerdo Marco de Garantías y los Acuerdos de Reorganización Societaria y Reorganización Empresarial del Grupo Endesa de 27 de abril y 29 de diciembre de 1999 y de 26 de abril de 2002. Es decir, buena parte del soporte jurídico que garantiza nuestros derechos históricos.

El resultado del Arbitraje de Equidad (menuda tomadura de pelo) compone el Laudo Arbitral suscrito por UGT y ENDESA en el marco del SIMA el 21 de enero de 2020 y que fue notificado el 22 de enero de 2020.

El siguiente paso de UGT y ENDESA fue reunir a la Comisión Negociadora del Convenio para trasladar y convertir en V Convenio Colectivo el Laudo “emitido” por el Sr. Pimentel (por cierto miembro del núcleo asesor de la Fundación de UGT). Posteriormente, el Documento del Convenio fue presentado ante la Dirección General de Trabajo para su validación y Publicación.

De momento que tuvimos información de esos pasos, la Coordinadora Estatal de Asociaciones de Pasivos presentó alegaciones ante dicha D.G.T. por creer firmemente que el Arbitraje reunía un conjunto de irregularidades de fondo entre las cuales estaba el arbitrar temas que no eran contenidos objeto de ninguna negociación de Convenio. De todos es conocido que, efectivamente, la D.G.T. ha enviado un requerimiento a los firmantes del Convenio para que aclaren las irregularidades y las contradicciones que contiene el redactado del mismo, sin lo cual no podría ser publicado en el BOE. Esta situación aún está por resolverse.

A convocatoria de la Coordinadora Estatal de Asociaciones de Pasivos, se reunieron en Madrid, el día 2 de marzo, los abogados de CCOO, SIE, y CIG, juntamente con abogados de las distintas asociaciones, entre ellos el nuestro, para analizar la situación y consensuar los siguientes pasos jurídicos a dar. Al final se acordó presentar de inmediato una Impugnación al Laudo, cosa que se hizo efectiva el 4 de marzo ante la Audiencia Nacional. A partir de esa fecha se dispone de un año para impugnar el Convenio Colectivo.

OTROS ASUNTOS

En relación al tema del posible nuevo contrato de Tarifa de Empleado, a presentar por parte de la Empresa, hemos hecho consultas por escrito ante la Consellería de Industria y la OCU para que nos aclaren que aspectos pueden incluirse y cuáles no en un contrato de suministro eléctrico. De todos modos, hasta que no tengamos un ejemplar de ese hipotético nuevo contrato, hay que estar tranquilos, cuando tengamos un ejemplar lo analizarán nuestros especialistas y decidiremos cual será la mejor forma de actuación al respecto.

La última carta que ha enviado la Empresa a todo el mundo es simplemente la confirmación de que a partir del día 1 de mayo comenzarán a aplicar el Convenio, y es de suponer que antes de esas fechas habrá de explicar cómo lo piensan hacer, y entonces será el momento de decidir qué hacemos. Asimismo, ese comunicado permite que definamos cual será nuestra primera vivienda a efectos de la tarifa de empleado y cual la segunda.

Como hemos repetido en muchas ocasiones los compañeros-as AVS deben estar atentos-as para ejercer su derecho a votar en las elecciones sindicales en el momento en que se celebren, aunque ahora han quedado pospuestas como consecuencia de la crisis sanitaria del Coronavirus, pero más tarde o más temprano se realizarán.

Por la misma causa, de momento hemos paralizado las movilizaciones ante el edificio de Endesa, hasta que la situación se normalice, así como las reuniones de la Junta, pero esta seguirá trabajando a través de los sistemas informáticos y cumplimentando las demandas que continúan llegando.

La Junta

Barcelona, 14 de marzo de 2020


Nota a todos los asociados

Amigos,

Quiero recordaros que de acuerdo con el despacho de abogados (AGM), creemos que para asegurarnos de que nuestra demanda no se vea amenazada de prescripción deberíamos presentarla antes del 27 de diciembre de 2019 (fecha en que la empresa comunicó a la representación sindical su intención).

Debido a la necesaria gestión que debemos realizar antes de iniciar el proceso y la acumulación de festivos del próximo mes y tal como se os informó, el pasado 15 de noviembre finalizó la recepción de documentación y entrega de copias literales de los poderes notariales para la presentación de la demanda contra Endesa.

Ello no quiere decir que no se pueda presentar la demanda con posterioridad, pero no podemos garantizar que el juzgado la admitirá a trámite.

A tal efecto, las entregas de documentación digitalizada y de las copias literales de los poderes notariales irán acompañadas de la firma de un comprobante de la fecha de recepción en la que el interesado acepta que su proceso de tramitación de la citada demanda se realizará en el próximo mes de enero de 2020.

 

Junta AECOEC