Skip to main content

Benvinguts a

AECOEC.CAT

ASSOCIACIÓ EX-EMPLEATS I FAMILIARS
CONVENIS ORIGEN ENDESA DE CATALUNYA

AECOEC som una associació nova, tot just fa uns anys vàrem iniciar el camí per intentar formar un col·lectiu de persones jubilades, vídues, AVS i qualsevol relació de no actius de totes les empreses del Grup ENDESA a CATALUNYA per defensar els nostres drets al llarg del temps. Com bé sabeu, en aquests moments estant passant esdeveniments que posen en perill alguns drets adquirits al llarg de la nostra vida laboral, per part de la direcció de l’empresa i que ens hem de coordinar tots per a no perdre res. És per això que hem fet una sèrie de reunions a totes les zones del territori per informar a tothom dels fets que estan passant a l’empresa i també intentar formar una associació el més gran possible per defensar els nostres drets en el futur.e-distrubción

Si ja disposes d’un comptador intel·ligent, pots accedir a la teva corba horària i consultar el teu consum.

Registra’t aquí: REGISTRE

Un cop registrat, podràs controlar tota la teva energia des de qualsevol lloc. Sabràs quanta electricitat gastes en cada moment de cada dia.Àrea Client

Controla la teva Tarifa d’empleat

Registra’t aquí: REGISTRE

aecoec.cat

Ets soci i no tens compte?
Crear el teu compte d’accés

PLAYOFF ENTIDADES

APP DE L’ASSOCIACIÓ AECOEC

SISTEMA ANDROID

SISTEMA IOS

Selecciona la teva entitat per continuar: AECOEC

ACCÉS AMB EL (DNI-NIF) DE L’ASSOCIAT I DATA DE NAIXEMENT

Correu electrònic per consultes de Tarifa Empleat i rebuts 

 tarifaempleat@aecoec.cat

Reactivamos la facturación de la tarifa de empleado con un precio más favorable.
▪ Este nuevo precio aprobado por Hacienda es un precio más competitivo, predecible y estable.
▪ Se reactiva la facturación en el mes de noviembre.
▪ Se darán facilidades de pago a los empleados.
Como sabes, la tarifa de empleado nos permite disfrutar de una cantidad de energía bonificada, de la que solo pagamos IVA y otros impuestos aplicables, y que, además, como retribución en especie, tiene una implicación en el IRPF.
Esta tarifa utiliza como referencia un valor fijado por Hacienda para imputar en el IRPF el consumo bonificado y facturar los impuestos correspondientes, y también para facturar el consumo superior al bonificado.
Históricamente desde Endesa, a través de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC), se han venido firmando unos Acuerdos Previos de Valoración (APV) con la Agencia Tributaria (AEAT) para fijar la metodología de valoración del consumo bonificado, a efectos de imputarlo como un rendimiento del trabajo en la declaración de la renta y para la facturación de los impuestos correspondientes.
El último APV que se firmó tenía efectos desde 1 de junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023 y tomaba como referencia de mercado el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).
Debido a la vinculación con el PVPC, que es un precio regulado que aplica a los consumidores domésticos y depende de la evolución del mercado diario, y en un contexto de precios muy altos en este mercado, nos dirigimos a la AEAT para buscar una metodología alternativa. El planteamiento a la AEAT fue el siguiente:
• En primer lugar, que el APV firmado con efectos de junio de 2021 debería dejar de aplicarse, pues las condiciones de mercado sobre las que se firmó en su momento habían cambiado sustancialmente, por lo que no podía considerarse el PVPC, en este período de precios altos, como una referencia de mercado a efectos de calcular las correspondientes retribuciones en especie por el suministro bonificado a empleados.
• Y, en segundo lugar, que se debería negociar un nuevo APV donde se buscara una referencia de mercado diferente.
Ahora, después de varios meses de negociación con la AEAT, y con la participación de forma activa del sindicato UGT, podemos informar de que tenemos un nuevo APV (APV MARZO 2022). Con este nuevo acuerdo, nuestra facturación ya no estará vinculada al PVPC, como venía siendo el valor anterior (el APV JUNIO 2021), sino que se calculará añadiendo a los peajes y cargos aplicables un precio fijo de adquisición de energía.
La AEAT ha aceptado que el APV de junio de 2021 deje de aplicarse desde el 23 de marzo de 2022 y se ha procedido a firmar un nuevo APV en el que la referencia de mercado será la siguiente:
• Los peajes y cargos serán los establecidos en cada momento por la normativa correspondiente, y se calcularán individualmente tomando como base potencia, consumo y distribución de consumo real por cada periodo horario.
• La parte del coste de la energía será un precio fijo que se calculará como media de los precios publicados en los 3 últimos años por la CNMC en una tarifa de consumidor doméstico. Para el período comprendido entre 23 de marzo de 2022 y 22 de marzo de 2023 el precio será 80 €/MWh. De esta forma, el nuevo APV se convierte en un valor estable y predecible.
¿Cómo se ha facturado en este tiempo?
• De junio de 2021 a enero de 2022: Se ha seguido tomando como referencia, tanto a efectos de facturación como de imputación en renta, el “APV enero 2021”, a pesar de no haber estado ya en vigor en ese periodo. El cambio regulatorio de peajes y cargos (en junio de 2021) conllevó modificaciones en los sistemas de difícil implementación.
• Desde febrero de 2022: la facturación y la imputación en renta se encuentra parada, pues se estaba a la espera de ver cómo finalizarían las negociaciones con la Administración en relación con la modificación del APV de junio 2021.
¿Cómo se va a reiniciar la facturación?
Consumos desde 1 de junio de 2021 a febrero 2022 con factura emitida: Se van a regularizar las facturas ya emitidas, porque se calcularon con referencia al “APV de enero 2021”, y hay que hacerlo con el “APV de junio 2021”.
Consumos no facturados hasta 22 de marzo de 2022: Se emitirán las facturas correspondientes a ese periodo, facturándose con el “APV junio 2021”.
• Consumos realizados a partir del 23 de marzo de 2022 en adelante: Se emitirán las facturas correspondientes a ese periodo, facturándose conforme a la metodología establecida en el “APV marzo 2022”.
¿Cuándo se enviarán las facturas pendientes y las refacturaciones?
Endesa está trabajando para que los sistemas de facturación se adapten a las nuevas condiciones, y próximamente te informaremos de la operativa que se seguirá para proceder al pago de las facturas que no se han emitido, y a la refacturación de las ya recibidas.
Adicionalmente, se establecerá un procedimiento para fraccionar los pagos, si así lo necesitas.
Asimismo, la Empresa ha considerado que para minimizar el impacto que pudiera tener la entrada en vigor de la nueva APV en los trabajadores, de manera excepcional y exclusivamente para el período de 1 de junio de 2021 a 22 de marzo de 2022, y para el personal activo, pasivo o acogido algunos de los Acuerdos Voluntarios de Suspensión o extinción de los contratos de trabajo, no aplicará la facturación adicional por superar el perfil de consumo contemplado en el art. 78.1.F y 78.5.F del V Convenio Colectivo Marco de Endesa.
Estamos preparando material adicional de comunicación interna para que puedas resolver todas tus dudas sobre este proceso.
Te mantendremos informado.

NEGOCIACIÓ

Intervenir en la negociació amb les empreses del Grup Endesa en quantes contingències de Jubilació, ERO’s, AVS o altres circumstàncies anàlogues que afectin als seus associats

RELACIONS

Establir relacions amb altres associacions similars d’antics empleats d’ENDESA, així com amb els seus representants legals dels que encara estiguin en actiu.

ACORDS

Crear els mitjans necessaris per realitzar un control rigorós de l’acompliment dels acords contractuals dels diferents pactes i condicions favorables que els socis tinguin recollits.

COL·LABORADOR

Col·laborar i poder sol·licitar tenir membres representats en les gestions i decisions de la Comissió de Control del Pla de Pensions dels Empleats del Grup ENDESA.

DEFENSA

Estudiar i planificar els mètodes més adequats amb la finalitat d’orientar els associats en la defensa dels seus interessos personals i patrimonials.

SENSE ÀNIM DE LUCRE

Queda exclòs tot ànim de lucre.

Amb la denominació ASSOCIACIO EX-EMPLEATS I FAMILIARS CONVENIS ORIGEN ENDESA CATALUNYA (AECOEC) es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Els fins de l’associació són: la agrupació sense distinció d’opinions polítiques, filosòfiques o religioses de tots els afectats per expedients de regulació d’ocupació, suspensions de contracte, jubilats, viudes o viudos o cessació de serveis al grup Endesa, per la defensa, gestió i assessorament dels seus interessos comuns, tant econòmiques com socials.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

  1. Intervenir en la negociació amb les empreses del Grup Endesa en quantes contingències de Jubilació, ERO’s, AVS o altres circumstancies anàloga que afectin als seus associats.
  2. Crear els mitjans necessaris per realitzar un control rigorós del acompliment dels acords contractuals dels diferents pactes i condicions favorables que els socis tinguin recollits, tant a nivell col·lectiu com a nivell individual, en els Convenis Col·lectius o al marge d’ells.
  3. Estudiar i planificar els mètodes mes adequats amb la finalitat d’orientar als associats en la defensa dels seus interessos personals i patrimonials.
  4. Establir relacions amb altres associacions similars d’antics empleats de ENDESA, axis com amb els seus representants legals dels que encara estiguin en actiu.
  5. Col·laborar i poder sol·licitar tenir membres representats en les gestions i decisions de la Comissió de Control del Pla de Pensions dels Empleats del Grup ENDESA, axis com en la modificació i redacció del Reglament del mateix.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Qui som?

Portal de
prejubilats
i passius

DONA’T D’ALTA

Donar-se d’alta com a soci de l’Associació d’Empleats Convenis Origen d’Endesa. Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a la entitat del deutor per carregar el seu compte i (B) a l’entitat per a efectuar els càrrecs al seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s’ha d’efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de càrrec en compte. Podeu obtenir informació addicional sobre els seus drets en la seva entitat financera.

Quota soci

25 € anuals


TREBALLADORS PASSIUS

TIPUS DE PAGAMENT: Pag. Únic anual

Elegir o ser elegits per als llocs de representació

Intervenir en el govern i les gestions,

Rebre informació sobre les activitats

Fer ús dels serveis comuns de l’associació

Quota vídua/o

12,5 € anuals


 VÍDUES/OS DELS EX TREBALLADORS/ES

TIPUS DE PAGAMENT: Pag. Únic anual

Elegir o ser elegits per als llocs de representació

Intervenir en el govern i les gestions,

Rebre informació sobre les activitats

Fer ús dels serveis comuns de l’associació

Truca’ns  675 28 54 50  –  722 56 46 01 
i resoldrem els teus dubtes.

TRUCA’NS!