Skip to main content

Els nostres estatus

ESTATUTS

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1

Amb la denominació ASSOCIACIO EX-EMPLEATS I FAMILIARS CONVENIS ORIGEN ENDESA

CATALUNYA (AECOEC) es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2

Els fins de l’associació són: la agrupació sense distinció d’opinions polítiques, filosòfiques o religioses de tots els afectats per expedients de regulació d’ocupació, suspensions de contracte, jubilats, viudes o viudos o cessació de serveis al grup Endesa, per la defensa, gestió i assessorament dels seus interessos comuns, tant econòmiques com socials.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

I).- Intervenir en la negociació amb les empreses del Grup Endesa en quantes contingències de Jubilació, ERO’s, AVS o altres circumstancies anàloga que afectin als seus associats.

II).- Crear els mitjans necessaris per realitzar un control rigorós del acompliment dels acords contractuals dels diferents pactes i condicions favorables que els socis tinguin recollits, tant a nivell col·lectiu com a nivell individual, en els Convenis Col·lectius o al marge d’ells.

III).- Estudiar i planificar els mètodes mes adequats amb la finalitat d’orientar als associats en la defensa dels seus interessos personals i patrimonials.

IV).- Establir relacions amb altres associacions similars d’antics empleats de ENDESA, axis com amb els seus representants legals dels que encara estiguin en actiu.

V).- Col·laborar i poder sol·licitar tenir membres representats en les gestions i decisions de la Comissió de Control del Pla de Pensions dels Empleats del Grup ENDESA, axis com en la modificació i redacció del Reglament del mateix.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

El domicili de l’associació s’estableix provisionalment a Barcelona, i radica al carrer Pau Claris , núm.87 1º 2ª. Codi Postal 08010, pugen sé traslladar dintre de la mateixa població, a qualsevol altre domicili per acord de la Junta Directiva que tindrà que comunicar-ho a l’Assemblea General e inscriure’s en el Registre d’associacions.
Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya. Però qualsevol altre referencia geogràfica ( Local o Estatal ) resultarà igualment significativa.

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4 1

Poden ser membres de l’associació totes les persones majors d’edat que estiguin jubilats, afectats per Expedients de regulació d’ocupació (EROs) executats per qualsevol de les empreses del Grup

Endesa, Afectats per un contracte de Acord Voluntari de Sortides ( AVS), Viudas o Viudos de ex empleats, axis com ex empleats en altres condicions.

Tindran que comunicar a la Junta Directiva, a traves de qualsevol mitja contrastable, qui procedirà a registrar-la, un cop comprovat que reuneix les condicions per ser membre de l’associació..

També hi poden pertànyer, segons acord de la Junta Directiva de l’associació, aquells empleats de qualsevol de les empreses del Grup Endesa que sense haver estat inclosos en ningun ERO, es trobin en situació de jubilació, liquidació o extinció laboral, sense que sigui per procés disciplinari.

———————————————————————————————

1. La condició de soci ha de ser congruent amb la denominació i les finalitats de l’associació.

Per ser membre de l’associació cal demanar-ho, identificar-se amb els seus fins i ser admès per la Junta Directiva.

Article 5

Són drets dels membres de l’associació:

Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
Formar part dels grups de treball.
Posseir un exemplar dels estatuts.
Consultar els llibres de l’associació.
Article 6

Són deures dels membres de l’associació:

Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.
Article 7

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
No satisfer les quotes fixades.
No complir les obligacions estatutàries.
En tot cas, la baixa de un associat tindrà que ser definitivament acordada per l’assemblea General a proposta de la Junta Directiva, prèvia apertura de un expedient disciplinari que inclourà la declaració del associat afectat. En cas de baixa voluntària notificada a la Junta Directiva, no s’obrirà cap expedient.

Capítol III. L’Assemblea General

Article 8

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepin i els presents que s’hagin abstingut de votar.
Article 9

L’Assemblea General té les facultats següents:

Modificar els estatuts.
Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, com també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.
Acordar la dissolució de l’associació.
Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
Aprovar el reglament de règim interior.
Acordar, amb un expedient previ, la baixa o la separació definitiva dels socis.
Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci, i també les altes i les baixes degudes a una raó diferent de la separació definitiva.
Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.
Article 10

L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre Febrer i Juny, ambdós inclusivament.
L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels socis; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.
Article 11

L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada de socis que ha de tenir l’associació.
Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
El secretari redacta l’acta de cada reunió, que ha de signar junt amb el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al local social.

Article 12

L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de socis presents o representats.
El 10 % dels socis poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.
Article 13

En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.

Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.

Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels socis presents o representats (els vots

afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o representats (més vots a favor que en contra).

Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els socis ho autoritzin expressament.

Capítol IV. La Junta Directiva i l’Òrgan Adjunt

Article 14

Regeix, administra i representa l’associació la Junta Directiva,2 que componen el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.

El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions, mitjançant un certificat emès pel secretari sortint, amb el vistiplau del president sortint, en el qual ha de constar l’acceptació del nou president i del nou secretari.

Article 15

Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període3 de 4 anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

La composició de la Junta Directiva pot ser diferent, però ha de constar necessàriament d’un mínim de tres membres, entre els quals hi ha d’haver un president i un secretari.

Cal concretar la durada del càrrec tenint en compte que no pot ser superior a cinc anys.

El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció en el cas de les jurídiques

incapacitat o inhabilitació

renúncia notificada a l’òrgan de govern

separació acordada per l’assemblea general

qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts

Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16

1. La Junta Directiva té les facultats següents:

Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.

Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.

Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.

Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

-subvencions o altres ajuts

-l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana

Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 29.

Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17

La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.4

S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.5

Article 18

La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.

Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19

La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.

També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

—————————————————————————————————————————– ———-

Es pot fixar una altra periodicitat.

Es pot fixar un altre percentatge.

Article 20

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. La presidència i la vicepresidència

Article 21

Són pròpies del president les funcions següents:

Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.

Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.

Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident —si n’hi ha— o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

Article 22

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 23

El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 24

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 25

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.6

Article 26

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres

les subvencions oficials o particulars

les donacions, les herències o els llegats

les rendes del patrimoni mateix o bé altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 27

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques —que s’han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

Article 28

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

6. Si en té, cal indicar la quantitat en què es valora.

Article 29

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 30

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

Capítol X. La dissolució

Article 31

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 32

Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.

Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.