Nota de les demandes pluri-individuals del personal passiu